Reklamacje należy kierować do Sklepu: - mailowo, wysyłając wiadomość na adres: sklep@sklepbaletowy.pl (zalecane) - poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu w zakładce kontakt - listownie, kierując korespondencję na adres: SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszawa - telefonicznie (opłata wg taryfy operatora klienta), dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 228262378 Sklep zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy. W przypadku wad Produktu Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności Produktu z zamówieniem Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu Klient informuje Sklep za pomocą jednej z opisanych w §1 ppkt. 4 metody kontaktu o zauważonej wadzie Produktu, a w razie potrzeby przesyła do Sklepu reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w zakresie usunięcia wady. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Product successfully added to the product comparison!