Regulamin sklepu internetowego www.sklepbaletowy.pl; data publikacji aktualizacji regulaminu i obowiązywania: 07.07.2020r.

Objaśnienie pojęć używanych w treści REGULAMINU:

    REGULAMIN - niniejszy dokument

    SKLEP - sklep internetowy działający pod adresem http://www.sklepbaletowy.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; internetowy sklep baletowy należy do firmy Sawart S. C., ul. Lazurowa 14D/34 01-315 Warszawa, NIP: 5252504961, REGON: 142892907, zwanej dalej SPRZEDAWCĄ

    UŻYTKOWNIK - każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

    KLIENT - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w sklepie

    KONSUMENT - klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego.

    ZAMÓWIENIE - złożone za pośrednictwem elektronicznego FORMULARZA ZAMÓWIENIA, oświadczenie KLIENTA stanowiące ofertę zawarcia UMOWY sprzedaży PRODUKTU prezentowanego w SKLEPIE internetowym

    FORMULARZA ZAMÓWIENIA - udostępniony w SKLEPIE internetowym interaktywny formularz umożliwiający KLIENTOWI złożenie ZAMÓWIENIA

    UMOWA - umowa sprzedaży zawarta w wyniku Zamówienia między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego;

    CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez klienta formą dostawy, nie dłuższy niż 30 dni.

    DNI ROBOCZE - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

    PUNKT ODBIORU - miejsce wyznaczone przez SKLEP, w którym można odebrać zamówienie przez SKLEP zrealizowane, adresy punktów odbioru:

    - Warszawa, 00-076, ul. Moliera 8, Sklep Baletowy - Księgarnia Muzyczna; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-15:00

    - Gdańsk, 80-433, ul. Waryńskiego 26/27, Sklep Baletowy - Księgarnia Muzyczna; czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w soboty w godzinach 11:00-16:00

    ADRES DOSTARCZENIA - adres wskazany przez klienta, na który ma zostać dokonana dostawa

    KONTO UŻYTKOWNIKA - przydzielona danemu KLIENTOWI część SKLEPU Internetowego, za pomocą którego KLIENT może dokonywać określonych działań w ramach SKLEPU internetowego;

    PRODUKT – towar prezentowany w SKLEPIE internetowym, będący rzeczą ruchomą, przeznaczony do sprzedaży;

    § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Niniejszy Regulamin stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827), określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklepbaletowy.pl .

    2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.sklepbaletowy.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. 

    3. Usługi oraz sprzedaż w ramach Sklepu internetowego kierowane są do Klientów będących oraz nie będących przedsiębiorcami.

    4. We wszelkich sprawach ze Sklepem kontaktować się można:

telefonicznie (opłata wg taryfy operatora Użytkownika), dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 228262378

mailowo, wysyłając wiadomość na adres: sklep@sklepbaletowy.pl

poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu w zakładce kontakt

listownie kierując korespondencję na adres: SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszawa

    § 2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO</h3>

    1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest

urządzenie (komputer, tablet, smartfon lub tym podobne) z dostępem do internetu oraz przeglądarki internetowej

dostęp do Internetu

zainstalowana na urządzeniu przeglądarka internetowa

posiadanie konta poczty elektronicznej oraz dostępu do tego konta

włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript

2. Sprzedawca informuje, że w Sklepie wykorzystywane są mechanizmy plików Cookies. Zasady ich wykorzystania reguluje Polityka plików Cookies dostępna na stronach internetowych Sklepu w zakładce Polityka plików Cookies.

3. Wszystkie prawa do Sklepu: majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu lub prawa do korzystania z nich, prawa do formularzy i logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem, a w innych przypadkach w porozumieniu i za zgodą Sprzedawcy.

4. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnie przyjętymi zasadami panującymi w sieci Internet.

5. Sklep ma prawo do przeprowadzania konkursów i akcji promocyjnych, których warunki i zasady publikowane będą na stronach internetowych Sklepu. Promocje nie sumują się, chyba, że regulamin promocji ustanowi inaczej.

6. Sklep w celu realizacji zamówień porozumiewał się będzie z klientem drogą mailową lub w przypadku niemożności kontaktu mailowego, w sprawach niecierpiących zwłoki lub na wyraźne życzenie klienta drogą telefoniczną,

    § 3. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

    1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

    2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

    3. Informacje o Produktach prezentowanych na stronach www.sklepbaletowy,pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie aktywnego adresu email.

    5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje automatycznie potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do systemu teleinformatycznego Sklepu.

    6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy wybrać żądane parametry produktów (rozmiar, kolor, ilość, itp), następnie dodać je do wirtualnego koszyka. Kolejno, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na stronach Sklepu należy dokonać wyboru sposobu dostawy towarów oraz metody płatności z tytułu złożonego Zamówienia.

    7. Do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów dochodzi, gdy Sklep przesyła na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

    8. W procesie składania Zamówienia Klient dokonuje:

wyboru zamawianych Produktów oraz w przypadku niektórych Produktów wyboru ich parametrów (takich jak np. kolor, rozmiar)

wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostarczenia lub Punktu odbioru

wskazania danych do wystawienia i doręczenia faktury VAT, jeżeli klient zażąda jej wystawienia

wyboru sposobu płatności (sposoby płatności opisano w dziale Płatności niniejszego Regulaminu)

9. Po zakończeniu przedstawionej powyżej procedury składania Zamówienia oraz po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, zaprezentowane zostanie w sposób przejrzysty i zrozumiały podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera:

opis przedmiotu(ów) Zamówienia

jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych Produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

wybranego sposobu i terminu płatności

wybranego sposobu, kosztów i terminu dostawy

adresu dostarczenia

danych kontaktowych Klienta

danych do faktury, jeżeli Klient zażyczył sobie jej wystawienia

10. W celu finalizacji procesu składania Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie treści Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Pouczeniem o odstąpieniu od umowy, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe) oraz naciśnięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

11. W przypadku niedostępności części Produktów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o niedostępności Produktu(ów).

12. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności przedmiotu Zamówienia, zawiadomi o tym Klienta niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia. Klient może w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia podjąć decyzję o zmianie lub ograniczeniu przedmiotu zamówienia. W przypadku nieotrzymania decyzji Klienta we wskazanym terminie Sklep zwróci klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną, a zawarta Umowa ulegnie rozwiązaniu.

13. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT. W celu otrzymania faktury VAT należy podać niezbędne do tego dane.

14. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i realizacji Umowy Klient nie ma obowiązku zakładania własnego Konta Klienta na stronach Sklepu. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionych Produktów, a także właściwe wystawienie żądanych przez Klienta takich dokumentów takich jak faktura VAT. Klient ma możliwość założenia Konta Klienta na stronach Sklepu aby usprawnić procesu składania i realizacji Zamówień w przyszłości.

    § 4. PRODUKTY

    1. Wszystkie prezentowane w Sklepie Produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych (o ile Sklep nie oznaczył ich jako niepełnowartościowe) oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

    2. Przed wysyłką do Klienta, każdy Produkt jest dokładnie sprawdzany, aby Klient otrzymał Produkt pełnowartościowy, zgody z opisem.

    3. Sklep odpowiada wobec Klienta, jeżeli dostarczony Produkt jest niezgodny z zamówieniem, bądź jest obciążony wadami fizycznymi lub prawnymi.

    4. Ceny Produktów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki i podatki, w tym podatek VAT. Cena Produktu nie zawiera kosztów jego dostawy.

    5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

    6. Sklep ma możliwość zmiany cen Produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

    § 5. PŁATNOŚĆ 

    1. Klient ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla siebie formy płatności za Zamówienie. Udostępnione przez Sklep formy płatności to:

przelew zwykły na rachunek bankowy Sklepu

nr konta: 94102011560000710201160241 bank PKO BP właściciel konta: SAWART S.C. 

płatność „za pobraniem”, tj. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki z rąk doręczyciela, za pokwitowaniem 

gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Zamówienia w Punkcie odbioru

2. Klient może także skorzystać z bonu promocyjnego lub podarunkowego otrzymanego od Sklepu lub od innego upoważnionego podmiotu, który dokonał uprzednio zakupu bonów lub otrzymał je dla swoich klientów.

3. Płatność uznaje się za dokonaną:

po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, w przypadku przelewu zwykłego

z chwilą przekazania właściwej kwoty doręczycielowi przesyłki w przypadku płatności „za pobraniem”

4. Klient w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub przelewem zwykłym powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta Sklep wyznaczy Klientowi dodatkowy termin wzywając Klienta do zapłaty. W przypadku dalszego braku płatności Sklep może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

    § 6. DOSTAWA

    1. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Istnieje możliwość wysyłki produktów poza granice RP - po uprzednim kontakcie ze Sklepem (sposoby kontaktu ze Sklepem opisano w § 1, ppkt. 4).

    2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost na adres wskazany przez Klienta lub do wskazanego punktu odbioru - paczkomatu InPost lub do Punktu odbiorów osobistych w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru przy składaniu Zamówienia.

    3. Aktualne koszty dostarczenia Produktów oraz czas dostawy podane są na stronie Sklepu w zakładce Sposoby oraz koszty wysyłki, dodatkowo w przypadku niektórych produktów informacje te zawarte są także w opisach tych Produktów.

    4. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne Czasy realizacji zamówienia, to dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

    5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

    6. Klient może wybrać dowolną, dogodną dla siebie formę dostarczenia oferowaną przez Sklep. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty przedstawione są na stronach Sklepu w zakładce Sposoby oraz koszty wysyłki, a także w jednym z etapów składania Zamówienia.

    7. Czas realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg Czasu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

    8. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy.

    9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 561-565 Kodeksu Cywilnego.

    10. Dla Zamówień wysyłanych poza granice Rzeczypospolitej Polskiej metoda płatności oraz sposób i termin dostarczenia Produktów ustalane są indywidualnie z Klientem.

    11. W przypadku wybranych Produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych metod ich dostarczenia lub form dokonania zapłaty za nie, ze względu na specyficzne właściwości Produktu takie, jak podatność na uszkodzenia, gabaryty itd.

    § 7. JAKOŚĆ PRODUKTÓW I REKLAMACJE

    1. Sklep zobowiązuje się do dostarczania Produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że z opisu Produktu wynika, że Produkt nie jest pełnowartościowy.

    2. W przypadku wad Produktu Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

    3. W przypadku wystąpienia wad lub niezgodności Produktu z zamówieniem Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu zgodnego z Umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.

    4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

    5. Celem rozpatrzenia reklamacji Produktu Klient informuje Sklep za pomocą jednej z opisanych w §1 ppkt. 4 metody kontaktu o zauważonej wadzie Produktu, a w razie potrzeby przesyła do Sklepu reklamowany Produkt, w miarę możliwości z dołączonym do niego dowodem zakupu. Zaleca się dokładne opisanie rodzaju wady, daty jej powstania, a także żądania Klienta w zakresie usunięcia wady.

    6. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Produktu w terminie do 14 dni.

    7. W przypadku braków w reklamacji Sklep wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

    8. Reklamacje należy kierować do Sklepu:

telefonicznie (opłata wg taryfy operatora klienta), dzwoniąc pod numer telefonu: (+48) 228262378

mailowo, wysyłając wiadomość na adres: sklep@sklepbaletowy.pl

poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronach Sklepu w zakładce kontakt

listownie, kierując korespondencję na adres:

        SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszaw

    § 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

    2. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

    3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

    4. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

        świadczenia usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od Umowy

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

- nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania

- Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy

- Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami</li>

- dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

- dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od Umowy

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu. Zwrot Produktu(ów) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: SAWART, Moliera 8, 00-076 Warszawa, lub na inny adres po wcześniejszym ustaleniu ze Sklepem

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości rzeczy przez Konsumenta może on zostać obciążony dodatkowymi kosztami związanymi ze zmniejszeniem wartości towaru.

7. Sklep dokonuje zwrotu Konsumentowi dokonanych przez niego płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy.

8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności Konsumentowi do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sklep zaproponował, że odbierze Produkt od Klienta.

9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (różnicy pomiędzy wybranym przez Konsumenta a najtańszym z oferowanych przez Sklep sposobem dostarczenia rzeczy).

11. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu (odesłania) Produktu, chyba że Sklep zgodził się ponieść ten koszt.

    § 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

    1. Każdy Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

    2. Konsument może:

uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń to zwrócenie się do:

stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży

wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą

    § 10. DANE OSOBOWE

    1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji Zamówień.

    2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Sklep.

    3. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

    4. Sklep może zbierać informacje i dane podane dobrowolnie przez Klientów, w tym:

        wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy rejestracji Konta Klienta w Sklepie internetowym)

dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki Cookies)

Sklep może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych czy też w celach bezpieczeństwa

5. Dane osobowe zbierane przez Sklep są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, archiwizacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.

7 .Sklep zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz informacji i danych mu przekazanych. W tym celu stosuje wymagane prawem środki techniczne, w tym o charakterze fizycznych, programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.

8. Każdy Użytkownik i Klient Sklepu powierzający dane ma prawo do dostępu do nich oraz ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma również prawo zwrócić się do Sklepu z żądaniem ich usunięcia.

9. Sklep może odmówić usunięcia danych Użytkownika lub Klienta wyłącznie w przypadku, gdy swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie internetowym naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia jego odpowiedzialności w tym zakresie.

10. Sklep może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówień, realizację płatności.

11. Sklep powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:

- firmie DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy, w szczególności: imię i nazwisko, adres dostarczenia, numer telefonu oraz adres email

- firmie InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, NIP: 6793108059, przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy, w szczególności: imię i nazwisko, adres dostarczenia, numer telefonu oraz adres email.

12. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sklepu informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Użytkownik w każdej chwili może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sklep wyłącznie do Użytkownika, który wyraził na to dobrowolną zgodę.

13. Więcej na temat ochrony danych osobowych znaleść można w dziale Polityka Prywatności

    § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Sklep ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie są realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

    2. Sklep zobowiązany jest powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu

        wszystkich Użytkowników poprzez informacje na stronie głównej Sklepu

        Użytkowników posiadających Konto użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez nich adres

3. Powiadomienie, o którym mowa w ppkt. 2 zawierać będzie zestawienie zmian oraz termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto użytkownika nie zaakceptuje zmian Regulaminu, powinien powiadomić o tym fakcie Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania powiadomienia. Powiadomienie takie jest równoznaczne z rezygnacją z prowadzenia Konta użytkownika w Sklepie.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

    POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

    (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

    1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

    2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować firmę SAWART S.C., Lazurowa 14D/34, 01-315 Warszawa; tel.: (+48) 228262378, e-mail: sklep@sklepbaletowy.pl; adres korespondencyjny: SAWART, ul. Moliera 8, 00-076 Warszawa o decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można także skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

    3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu przysługującego na odstąpienie od Umowy.

Loading...